obr_respondenti obr_anketari

Informácie o spracovaní osobných údajov

Tento dokument o spracovaní a ochrane osobných údajov sme vytvorili preto, aby sme Vás zoznámili s tým, ako zhromažďujeme, spracovávame a chránime Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, pretože ochrana súkromia a osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležitá.

 

Spoločnosť MEDIAN SK, s.r.o., IČO: 35843128, so sídlom Bratislava V, Kremnická 6, PSČ 85101, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka  27287/B (ďalej len “MEDIAN”) prehlasuje, že s Vašimi osobnými údajmi, ktoré spracováva na účely výskumu trhu alebo prieskumov verejnej mienky, nakladá v súlade s platnou legislatívou a s Nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR), ako aj s ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi, a takým spôsobom, ktorý Vám zaisťuje maximálnu možnú mieru ochrany.

 

O našich výskumoch:

Výskumy spoločnosti MEDIAN prebiehajú najmä metódami CATI (telefonické dopytovanie), osobným dopytovaním a online dopytovaním. Cieľom výskumov nie je zber osobných údajov respondentov. Vo výskumoch sa pýtame na postoje k rôznym otázkam a témam, sledovanie médií či spotrebiteľské preferencie a spracovávame ich anonymne – ako súhrnné dáta popisujúce celú populáciu či jej skupiny.

Osobné údaje vďaka tomu v rade výskumov vôbec nezbierame. Občas ale v rámci výskumov musíme získať kontaktné údaje respondenta, aby sme mohli overiť správnu činnosť anketárov a korektné prevedenie rozhovoru, na ktorom závisí kvalita výskumných dát. K rovnakému účelu slúži nahrávanie časti rozhovorov. Osobné údaje občas potrebujeme vo výskume z administratívnych dôvodov – najmä pre vyplácanie odmien, či v prípade, že respondent súhlasí so zaradením do nášho online panelu či databázy respondentov. Niektoré naše výskumy tiež môžu obsahovať tzv. špeciálnu kategóriu osobných údajov – teda citlivé údaje o zdraví, vyznaní a pod. Tie sú tiež spracované anonymne, ale respondent je na ich dopytovanie upozornený a musí s ich poskytnutím výslovne súhlasiť.

MEDIAN okrem tradičných deklaratórnych výskumov a kvalitatívnych výskumov tiež realizuje projekt adMeter. V ňom na paneli respondentov meriame pomocou mobilnej aplikácie sledovania TV, počúvanie rádia a užívanie internetu. V tomto projekte máme osobné a kontaktné údaje pre účel spracovania výplat, komunikáciu s panelistami a ďalšie administratívne účely správy panelu. Dáta z merania sú pseudonymizované a spracované hromadne a naše meracie technológie zaručujú ochranu súkromia respondentov.

Vždy sa vo výskumoch snažíme maximálne obmedziť získavanie a spracovanie osobných údajov. Súkromie a anonymitu našich respondentov chránime v súlade s platnými zákonmi a etickými pravidlami odboru.

 

Osobné údaje

Aké osobné údaje spracovávame:

Osobné údaje zamestnancov kam patrí aj DPČ anketárov – to sú identifikačné a kontaktné údaje na účely plnenia právnych povinností a zmluvných záväzkov.

Osobné údaje klientov, obchodných partnerov – napríklad kontaktné údaje potrebné pre komunikáciu ohľadom projektov.

Osobné údaje respondentov – napríklad identifikačné a kontaktné údaje pre výplaty, pre kontroly práce anketárov (pre tieto právne účely nepožadujeme súhlas), pre uloženie údajov do databázy k nasledujúcemu kontaktovaniu v ďalších prieskumoch (tu požadujeme súhlas).

Ide o údaje, ktoré získavame priamo od Vás, z verejných zdrojov (verejné zoznamy a registre, internetové aplikácie a pod.), z prieskumov alebo od spolupracujúcich tretích strán.

Kamerové systémy – za účelom ochrany majetku spoločnosti a zamestnancov.

 

Prístup k osobným údajom a Vaše ďalšie práva

Podľa zákonnej definície je správcom osobných údajov každý subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva za ním stanoveným účelom ich spracovania, zhromažďovanie a uchovanie. Platné právne predpisy umožňujú, aby správca poveril spracovaním osobných údajov spracovateľa, ktorým je každý subjekt, ktorý na základe špeciálneho zákona či splnomocnenia spracováva osobné údaje pre správcu. Vaše osobné údaje teda môžu byť odovzdané anketárom MEDIANU, prípadne ďalším externým spoločnostiam (napr. kvôli vyplateniu odmeny), ktorí sú na základe zmluvného dojednania s MEDIANOM povinní Vaše osobné údaje spracovávať. Aj v týchto prípadoch je Vám zaručená rovnaká ochrana Vašich údajov, ako je to v spoločnosti MEDIAN.

Kladieme veľký dôraz na zabezpečenie Vašich osobných údajov, mlčanlivosť našich zamestnancov, dodržiavanie vnútorných smerníc a výber zmluvných partnerov. Pomocou celého radu zabezpečovacích technológií a postupov chránime Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Údaje, ktoré nám poskytnete, uchovávame na počítačových serveroch s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v zabezpečených zariadeniach.

Pri spracovaní osobných údajov máte právo nás požiadať o poskytnutie informácie, aké osobné údaje o Vás spracovávame, účele, povahe spracovania a o príjemcoch osobných údajov. Všetky tieto informácie Vám radi poskytneme. Zároveň sme oprávnení požiadať Vás o overenie Vašej totožnosti, aby sme mali istotu, že všetky tieto informácie nebudú poskytnuté tretej osobe.

 

Ak by ste boli toho názoru, že spracovanie vykonávame v rozpore s právnymi predpismi, ste oprávnení od nás požadovať vysvetlenie, prípadne odstránenie nevyhovujúceho stavu. Zároveň máte právo obrátiť sa v prípade porušenia našich povinností na Úrad na ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie opatrení nápravy. Rovnako máte možnosť kedykoľvek požiadať o opravu, doplnenie či likvidáciu svojich údajov.

Pri spracovaní Vašich osobných údajov máte najmä tieto práva:

 

 

Právo na informácie o spracovaní osobných údajov

Pri spracovaní Vašich osobných údajov máte právo na informácie obsahujúce totožnosť a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu, účely spracovania kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o odovzdaní osobných údajov do tretích krajín, dobu uchovania osobných údajov, oprávnených správcov, zdroj spracovávaných osobných údajov a informácie či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. Máte právo na poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov.

 

Právo na opravu

Ak zistíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, sú neaktuálne alebo nepresné, informujte nás prosím na nižšie uvedených kontaktoch, a my ich ihneď opravíme.

 

Právo na vymazanie

V niektorých zákonom stanovených prípadoch, ako napr. ak už pominul účel spracovania, alebo ak nám odvoláte Vami udelený súhlas a nemáme už iný právny základ pre spracovanie Vašich osobných údajov, alebo ak ste vzniesli oprávnenú námietku voči spracovaniu, sme povinní Vaše osobné údaje vymazať. V tejto súvislosti si Vás však dovoľujeme upozorniť na to, že právo na vymazanie sa netýka osobných údajov, ktoré potrebujeme na splnenie zákonných povinností alebo na ochranu našich oprávnených záujmov. Každú takúto žiadosť sme teda nútení vyhodnocovať individuálne, pretože v niektorých prípadoch má správca povinnosť či oprávnený záujem si osobné údaje ponechať.

Právo vzniesť námietku

V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo proti tomuto spracovaniu vzniesť námietku k príslušnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracovania

V špeciálnych prípadoch, ako napr. pri vznesení námietky proti spracovaniu osobných údajov či pri spochybnení presnosti a správnosti Vašich osobných údajov, máte právo požadovať obmedzenie takého spracovania. V takom prípade sa údaje označia a nie sú ďalej spracovávané okrem ich uloženia.

 

Právo na prenositeľnosť údajov

V prípade, že ste nám poskytli svoj súhlas so spracovaním osobných údajov alebo je spracovanie Vašich osobných údajov založené na základe zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, a zároveň je spracovanie Vašich údajov vykonávané automatizovane, máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ďalej máte právo požiadať nás o ich odovzdanie rovno inému správcovi, ak je to technicky možné.

 

Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodnutia

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založenom výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovaní, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka. Toto neplatí, ak k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, dáte svoj súhlas, je to nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo je to povolené právnym poriadkom.

 

Na koho a ako sa môžete obrátiť?

V prípade, že budete mať akékoľvek doplňujúce otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov alebo ak budete chcieť uplatniť akékoľvek z Vašich práv, sme tu pre Vás na nižšie uvedených kontaktoch:

 

Adresa:

MEDIAN SK, s.r.o.
Kremnická 6
Bratislava V
851 01

 

Email:

Pre všetkých: osobneudaje (at) median.sk
Pre členov online panelu: online (at) median.cz

 

Telefón:

Pre všetkých: +421 2 208 508 15
Pre členov online panelu: +421 2 208 508 15

 

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od podania Žiadosti.